Adatkezelési tájékoztató

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató – hírlevél feliratkozóknak, vásárlóknak

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője
Név: Alpha Point Kft.
Székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 2.
Törvényes képviselő: Bálintfy Eszter ügyvezető

2. Adatvédelmi tisztviselő:
Megválasztására 2018. május 25. napjával kerül sor, adatait honlapunkon közzétesszük

3. A kezelt adat meghatározása:
Az érintett által megadott név, e-mail cím, kódolt jelszó, engedélyezett telefonszám, számlázási név, számlázási cím, IP cím, vásárlás adatai

4. Az adatkezelés célja:
Hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések, TudásPiac szolgáltatás biztosítása valamint szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából, díjbekérő és számla kiálllítása, online fizetés

5. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:
Ez esetben a hírlevélre feliratkozás nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.

7. Az adattovábbítás:
Az adatok továbbítására kizárólag a szerződés alapján az alábbi szolgáltatásokat végző cégek részére kerül sor:

A hírleveleket elkészítő adatfeldolgozó neve: Millennium Health and Leisure Travel Kft.
székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 2.
képviselője: Pais Petra Réka

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve: Mailerlite (www.mailerlite.com)
székhelye: 11341 Litvánia, Vilnius, Paupio g. 46
képviselője: Ignas Rubezius

A videó lejátszást biztosító adatfeldolgozó:
Panosys Kft. 7500 Nagyatád, Kiszely L.u.6/b. www.tudaspiac.hu, info@tudaspiac.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, emailcím, jelszó (kódolva),telefonszám (ha engedélyezve van a rendszerben),számlázási név, számlázási cím, IP cím
Adattovábbítás célja: TudásPiac szolgáltatás biztosítása, és többek között adattárolás céljából.

A Panosys Kft. adatfeldolgozója:
RackForest Kft., 11132 Budapest, VictorHugo u.18-22., info@rackforest.com, info@rackforest.com
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, emailcím, jelszó (kódolva),telefonszám (ha engedélyezve van a rendszerben),számlázási név, számlázási cím, IP cím
Adattovábbítás célja: szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

Számlázási adatfeldolgozó:
KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony u.7., www.szamlazz.hu, info@szamlazz.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, emailcím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás adatai
Adattovábbítás célja: díjbekérő és számla kiálllítása

Online vásárlást biztosító adatfeldolgozó:
Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Info Park sétány 1. I.ép.5.em.5., www.barion.com, support@barion.com
Továbbított adatok köre: emailcím, vásárlás adatai
Adattovábbítás célja: online fizetés

harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

8. Az adattovábbítás jogalapja:
Az érintett hozzájárulása

9. A személyes adat kezelésének időtartama:
Az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.

10. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra hogy,
az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:
Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

12. Adatok tárolása, adatbiztonság
Az Alpha Point Kft. és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezetek az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. Az Alpha Point Kft. az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az Alpha Point Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik
Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25.
Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége
Az adatkezelési tájékoztató az Alpha Point Kft. honlapján a www.alfapont.hu oldalon valamint a www.alfamatrix.hu oldalon  érhető el.