ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I.  Felek

1.  Szolgáltató

Cégnév:                        Alpha Point Kft.
Székhely:                     1061 Budapest, Andrássy út 2.
Képviselő neve:           Bálintfy Eszter, ügyvezető
Cégjegyzékszám:        01-09-896328
Közösségi adószám:  HU14267802
E-mail cím:                   relax@alfapont.hu
Számlavezető bank:   OTP Bank Zrt
Bankszámlaszám:       11702036-20711609

2.  Megrendelő

A Szolgáltató által üzemeltetett szervereken futó Alfamatrix nevű szoftver a szerződés hatálya alatti egyéni fejlesztésű szoftver és annak tárhelyének hozzáférés jogosultja és a hozzá tartozó tanfolyami tanári órák, azaz a Szolgáltatás előfizetője, az Alpha-Point Kft. szerződött ügyfele.

3. Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást és a Megrendelő által előfizetett Alfamatrix szoftver regisztrál (a továbbiakban: a Felhasználó).

II.  Az ÁSZF Célja, hatálya és közzététele

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Alpha-Point  Kft. (Szolgáltató) és a szolgáltatást előfizető fél (Megrendelő) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jogviszonyra a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szolgáltatási szerződés (Szerződés) és a jelen ÁSZF együttesen érvényesek és irányadók.

A Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld a Megrendelőnek, legalább 14 nappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Megrendelő nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán.www.alfapont.hu

Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját honlapján, a www.alfapont.hu

A Megrendelő a Felhasználói felé köteles elérhetővé tenni a jelen ÁSZF-et és köteles felhívni a Felhasználók figyelmét, hogy a regisztrációval, a tanulmányi szerződés megkötésével jelen ÁSZF tartalmát elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik.

Jelen ÁSZF 2018. május 01. napjától határozatlan ideig szól.

III.  A Szerződés kezdete, futamideje és felmondása

A Megrendelő a Szolgáltatóval köt Képzési szerződést, a Szolgáltatás határozott idejű, a Megrendelő által kiválasztott Szolgáltató honlapján szereplő különféle csomagok megválasztásának használatára. A szerződéskötéssel a Szolgáltatás használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.

A Szerződés a képzési csomagban szereplő határozott időre szól.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Megrendelő nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 15 nap. Ez idő alatt a Megrendelő a Szolgáltatást nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Megrendelő hozzáférését a Szolgáltatáshoz. Amennyiben a Megrendelő a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés megszűnéséig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést súlyosan megszegi.

A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megrendelő 8 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy a Megrendelő ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve megszegi a jelen szerződésben foglaltakat.

A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége.

V.  A Szolgáltatás

A Szolgáltatás tárgya az Alpha-Point Kft. által készített és a Megrendelő által megjelölt csomagajánlat által szabályozott, online oktatási tananyag szoftver és a képzés részét képező tanári óra a tanfolyam ideje alatt rendelkezésre bocsátása a Megrendelő részére.

A Szolgáltatás célja, hogy a Szolgáltató által kifejlesztett online oktatási anyagok (videók, fájlok, szövegek, hanganyag, stb.) Megrendelő részére a szerződés ideje alatt hozzáférést biztosítson, valamint a képzés részeként Felek által előre egyeztetett időpontokban a tananyag elsajátítására, online tananyag feldolgozására képzett nyelvtanárt biztosítson.

A Szolgáltatáshoz tartozó paramétereket a szolgáltatási csomagok szabályozzák. A szolgáltatási csomagok részletes leírásai a www.alfapont.hu oldalon elérhetőek.

A Megrendelő használati joga a Szerződés időszaka alatt megjelent mindenkori legfrissebb Alfamatrix szoftververziókra keletkezik.

A Szolgáltató a szoftver-termékhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Megrendelőnek és a Felhasználóknak, a jelen ÁSZF-ben részletezett mértékben.

A Szolgáltatás a szoftver rendeltetésszerű használatával vehető igénybe, más eszközzel bármilyen adatot letölteni tilos.

A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat a Megrendelő részére elküldi.

VI.  A szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására.

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a Szerződés létrejöttétől számított legkésőbb 8 munkanapon belül biztosítani.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást, működési módosítást hajtson végre az Alfamatrix szoftver szerkezetében, elrendezésében, felületében, valamint működésében, előzetes figyelmeztetés nélkül.

VII.  A megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a Szerződés időtartama alatt.

A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel.

A Megrendelőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltató, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Megrendelő köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

Megrendelő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni a kapcsolattartásra kijelölt email címre. A bejelentés elmaradásából származott  esetleges károkért  a Megrendelőt terheli a felelősség.

A Megrendelő a Szolgáltató által biztosított tárhelyet kizárólag a TudásPiac szoftveren keresztül, rendeltetésszerűen felvitt adatok (videók, fájlok, szövegek, stb.) tárolására használhatja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megosztott erőforrásokon fut, vagyis a Szolgáltatást kiszolgáló szerverek erőforrásain több Megrendelő osztozik egyidőben. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a csomagajánlatok nem nagy forgalmú oldalak kiszolgálására lettek méretezve.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást külső szolgáltató szerverein üzemelteti. A külső szolgáltató rendszerében törtétnő hibákért, hiányosságokért, üzemzavarért, karbantartásokért, kiesésért a Szolgáltatót nem terheli felelősség és kártérítési kötelezettség.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem értékesítheti tovább a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatást..

Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Megrendelő és a Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.

Megrendelő köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével vagy szüneteltetésével a Felhasználók a már megvásárolt hozzáféréseket, tananyagokat, videókat, fájlokat, (szüneteltetés estén a szüneteltetés ideje alatt) nem érik el, és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik sem a Megrendelő sem a Felhasználók felé.

VIII.  A felhasználókra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználóra a Megrendelővel kötött szerződésen túl a jelen ÁSZF is vonatkozik. A Felhasználó az Alfamatrix használatával, és a rendszerbe történő regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF rá vonatkozó rendelkezéseit.

A Felhasználó a Megrendelővel az Alfapont tréningbe való regisztrációval, a regisztrációkor elfogadott felhasználási feltételekkel, ÁSZF-fel és az ott történt vásárlásokkal szerződik, ezáltal férhet hozzá a Szolgáltatásba feltöltött tartalomhoz.

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést kaphat a Megrendelő által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket az adott felületén megtekinthet, amennyiben erről a Megrendelő másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Megrendelő köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kurzusokhoz tartozó, előzetesen lefoglalt tréneri órák lemondása a mindenkori óra megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, munkaszüneti és ünnepnapokat követő napon lévő órák esetében pedig a munkaszüneti ill ünnepnap előtti utolsó munkanapon 12h-ig lehetséges díjmentesen. Az ezen intervallumon belül lemondott óra megtartottnak minősül, Felhasználó nem jogosult annak pótlásra.

A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználói fiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Megrendelő felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

A Felhasználói fiókok kezelése nem a Szolgáltató, hanem a Megrendelő feladata, így a felhasználói fiókkal kapcsolatos kérdésekben és egyéb kérdéssel, panasszal a Megrendelőt kell felkeresnie.

Amennyiben a Felhasználói fiókot több személy használja, a Megrendelő jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére.

A Felhasználó által megvásárolt hozzáférés biztosításáért a Megrendelő felelős, a Szolgáltatónak ebben a tekintetben semmiféle felelőssége és kötelezettsége nincsen.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik sem a Megrendelő sem a Felhasználó felé.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés megszűnésével a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés is automatikusan megszűnik.

 

IX.  Felelősség

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

A Megrendelő és a Szolgáltató megállapodnak, hogy jelen szerződés megszegéséért mindkét fél kártérítési felelősségének a mértéke a jelen szerződésben foglalt szolgáltatások díjának értékéig terjed. Egyik fél sem kötelezhető ezen felüli kár megfizetésére.

A Szolgáltató semmilyen nemű kártérítési és egyéb felelősséggel nem tartozik a Felhasználó felé.

X.  Díjfizetés

A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke, a mindenkor érvényes árlista alapján történik

A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, további megrendelések teljesítésének megtagadására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Megrendelő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

A Szolgáltatás fix díjból áll melynek mértékét az aktuális árlista és csomag ajánlatok tartalmazzák.

A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatást küldeni az ügyfeleknek, legalább 15 nappal a változást megelőzően.

A Szolgáltató a szolgáltatás díját írásos tájékoztatás nélkül csökkentheti.

Előre kifizetett Szolgáltatás díja nem módosítható.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

XI.  Számlázás

A Szolgáltató jogosult a mindenkor érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás szerződéskötéskor történik, melyet    a    Megrendelő a    Szerződés    megkötésekor    köteles    teljesíteni.

A fizetés az e-mailen kiküldött proforma számla/ díjbekérő alapján történik. Amennyiben a Megrendelő kiegyenlítette a díjat, Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát megküldi.

Amennyiben a Szolgáltató számláját nem állítja ki a fenti időpontig, az semmilyen formában nem minősül a díjakról való lemondásnak.

XII.  Hibajelentés, hibajavítás

A hiba lejelentése, csak írásban, ehető meg.

A Megrendelő technikai hibabejelentést weboldalon megadott mailcímen jelenthet be, amely mindkét fél számára bármikor nyomon követhető.

A Megrendelő köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

Nem tekinthető hibának a Szolgáltatás azon logikai működése, amely eltér a Megrendelő által vélelmezett helyes működéstől.

A Szolgáltató a Szolgáltatásban esetlegesen felmerülő hibákat a saját tesztelési folyamatai és a Megrendelők bejelentései alapján folyamatosan javítja.

A hiba Megrendelő általi bejelentésétől számítva a Szolgáltató vállalja, hogy a bejelentett hibát 15 munkanapon belül kijavítja.

XIII.  Rendszeres karbantartás

A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

XIV.  Adatvédelem

A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a Szolgáltatás használatával kapcsolatban a Megrendelőt érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

XV.  Adatkezelés

A Szolgáltató  kötelessége a Megrendelő és Felhasználói felé Adatkezelési Szabályzatot készíteni és közzétenni, a Szolgáltatásban tárolt adatokért felelős és felelős az adtok kezelését törvényes módon ellátni.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

XVI.  Vis maior

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

XVII.  Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

XVIII.  Kapcsolattartás

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: relax@alfapont.hu